Koranen

Muhammed som grundade islam hade ett flertal uppenbarelser och alla dessa finns nedtecknade i Koranen. Då Muhammed själv varken kunde läsa eller skriva var det andra som skrev ner orden. För muslimer har Koranen mycket stor betydelse, långt mer än vad Bibeln har för kristna. Koranen är Allahs vilja, lag och ord. Ärkeängeln Gabriel var den som förmedlade budskapen till Muhammed och alla dessa budskap finns att läsa i Koranen.

Vad lär Koranen ut?

Den tid då Koranen kom till var araberna ett mycket vältaligt och poetiskt folk. Gud lovar att Koranen inte ska genomgå några ändringar utan att alltid framstå på samma vis som den gjorde från början. Koranen innehåller vältaliga berättelser om skapelsen och livets uppkomst. Nya vetenskapliga rön som det finns bevis för finns redan nedtecknade i Koranen. Om de inte går att finna i Koranen saknar de grund. Gud är den högsta läraren av alla och all vetenskap och kunskap ska komma från honom.

Ändringar i Koranen

Att göra ändringar och omskrivningar i Koranen är omöjligt då många kan den utantill. Under Muhammeds tid skrevs den på läderbitar och benbitar. Att renskriva den var ett jobb som tog tid och det var många som hjälptes åt att skriva ned den. Muhammed och han följeslagare kanske inte kunde skriva men de kunde sin Koranen utantill och under Ramadan lästes den alltid upp för honom.

Innehållet

Då Koranen är de sist uppenbarande orden från Gud är detta källan till islams lagar och lärdomar. Här kan man läsa om mänsklighetens historia, gudsdyrkan, vetenskap och visdom. Stor vikt läggs också vid ett sunt och harmoniskt samhällssystem och människors sociala liv. Hur internationella förbindelser kan byggas upp är också ett stort kapitel som nämns liksom rättsvetenskap och lagstiftning. Många berättelser och ämnen som man kan läsa om i Bibeln återfinns även i Koranen. Även Jesus nämns flera gånger i Koranen och det finns långa berättelser om hans familj, hans anhängare och mirakel. Ett exempel på skillnader i innehållet är till exempel syndafloden där Bibelns berättelse har fått kritik ur historiskt synpunkt medan Koranens berättelse är mer sannolik som den sanna. Uttåget ur Egypten är däremot en berättelse där Koranen kompletterar Bibelns berättelse och placerar den i ett historiskt sammanhang.