Allahuakbar.se https://allahuakbar.se Thu, 15 Jul 2021 15:37:50 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.3 Sunni och shia https://allahuakbar.se/sunni-och-shia/ Tue, 24 Jul 2018 15:05:35 +0000 https://allahuakbar.se/?page_id=56 Sunni och shia är de två stora grenarna av islam och denna splittring skedde redan år 632 då profeten Muhammed dog. Anledningen till denna splittring var att sunniterna ville att den mest kompetente av Muhammeds anhängare skulle ta positionen som religionens överhuvud medan shiiterna ansåg att det skulle vara ett arv, vilket betydde att hans kusin och svärson Ali skulle ta positionen.

Shiamuslimerna är en klar och tydlig minoritet idag och utgör endast 15 % av världens muslimer. Trots detta har de en majoritet i Irak, Iran och Azerbajdzjan. Det finns även stora minoriteter av shiiter i Jemen, Bahrain, Syrien och Libanon. I områden där antalet sunni- och shiamuslimer är omkring detsamma kan man ofta se konflikter uppstå. Samlevnad i länder som Irak och Libanon är väldokumenterat problematiskt. De religiösa skillnaderna är ofta för väsentlig i kulturerna för att skapa en bro mellan grenarna och deras troende.

Trots den reva som finns mellan dessa två grupper delar de många av islams med fundamentala trosuppfattningar. Majoriteten av det som är haram (förbjutet) och halal (tillåtet) är de båda grupperna överens som. Alkohol och spel är något vi tidigare tagit upp på denna sajt och båda grupperna ser detta som haram. När det gäller spel om pengar görs det ingen skillnad mellan de olika formerna. Båda grupperna följer de fem grundpelarna i islam: shahada, salat, zakat, sawm, och hajj.

En viktig skillnad mellan sunni och shia är deras syn på sin imam. Shiamuslimer menar att en imam är naturligt utan synd och hans auktoritet är ofelbar då den kommer direkt från Gud. Av denna anledning är deras syn på imamer ungefär som ett helgon. Shiamuslimer gör pilgrimsfärder till deras gravar och platser tillägnade dem. Sunnimuslimers ställningstagande är dock att det finns ingen grund i islam för en privilegierad klass av spirituella ledare och verkligen ingen vördnad av helgon. De menar att ledarskap av ett samhälle inte är en födelserätt utan en tillit som förtjänas av, men också kan tas ifrån, av folket.

Shiamuslimer lägger inte mycket tillit till lärorna av profeten Muhammeds följeslagare. Och flera av dessa har själva berättat om profetens liv, både hans personliga och spirituella. Men shiamuslimer förnekar dessa traditioner och grundar inte några av sina religiösa praktiker på dessa vittnesmål. Detta har naturligt lett till vissa skillnader mellan hur de båda grupperna utövar sin religion.

]]>
Fakta om Islam https://allahuakbar.se/fakta-om-islam/ Fri, 16 Jun 2017 08:41:38 +0000 https://allahuakbar.se/?page_id=24 Hur mycket vet du egentligen om islam? Dagligen kan man höra olika diskussioner om islam men många vet inte speciellt mycket om religionen ändå. Islam är den yngsta av världsreligionerna och grundades omkring år 600. Muhammed – grundaren av islam – var från Mekka. Han blev tidigt föräldralös och han kom från en fattig släkt. Han arbetade som kameldrivare och kom under sina resor i kontakt med både judendomen och kristendomen.

Muhammeds uppenbarelse

Genom giftermål kom Muhammed så småningom att bli en rik man. Han hade mer fritid och den ägnade han ofta åt att meditera och det var då ärkeängeln Gabriel uppenbarade sig. Det var Gabriel som tilldelade Muhammed ett uppdrag som gick ut på att vara Guds sändebud på jordklotet.

Koranen

Gabriel hade inga läs- och skrivkunskaper men trots detta är det hans uppenbarelser som finns nedskrivna i Koranen. Muhammed spred vidare vad han hade upplevt och de som fick höra detta skrev i sin tur ner texterna och dessa kom att bli den heliga skriften Koranen.

En och samma Gud

Enligt Koranen är det en och samma Gud som både judendomen, kristendomen och islam tror på. Enligt islam har Gud uppenbarat sig för flera olika personer i tiden och de viktigaste är Muhammed, Abraham och Moses. Det som fanns nedskrivet i Bibeln ansåg Muhammed inte vara korrekt eller något som Gud ville förmedla. Muhammed var både den största och även den sista av alla profeterna och därför är det han som har tagit emot Guds budskap till oss. Enligt islam behövs inga fler profeter efter Muhammed.

Om Mekka

Mekka som ligger i Saudiarabien är islams heligaste stad och varje muslim bör vallfärda dit åtminstone en gång under sitt liv. Varje år vallfärdar omkring två miljoner muslimer hit och man gör det för att visa sin lydnad inför Allah samt för att känna samhörighet med andra muslimer. Ceremonierna för den här pilgrimsfärden är många och de tar flera dagar att genomföra. Innan de kommer till Mekka måste de ta av sig kläderna och istället klä sig i en enkel vit dräkt. Detta är för att utplåna skillnaden mellan människor. Inför Gud är alla lika vare sig man är fattig eller rik.

Om Kaba

Innan man besöker helgedomen Kaba ska man tvätta sig med vatten från den heliga källan Zamzam. Vattnet finns att köpa utanför. Väl vid helgedom Kaba vandrar man runt den och kysser sedan den svarta stenen. Kaba är Guds hus och det var Abraham och hans son Ismael som uppförde den efter en befallning från Gud. Sju varv ska man gå runt Kaba och om man inte når fram för att kyssa den svarta silverinfattade stenen räcker det med att nudda den med handen.

]]>
Islam i Sverige https://allahuakbar.se/islam-i-sverige/ Fri, 16 Jun 2017 08:34:57 +0000 https://allahuakbar.se/?page_id=20 Sverige har sedan flera år tillbaka varit ett mångkulturellt land, många har invändningar angående detta medan andra är neutrala. Islam är världens nästa största religion, även i Sverige, efter kristendomen. Islam är en religion där man tror på profeten Muhammed och består av fem pelare bland annat trosbekännelsen. Samtliga muslimer ska följa dessa fem pelare eller plikter som de också kallas. Ramadan är en fastemånad som ingår i Islam, denna har blivit desto mer synlig i samhället de senare åren vilket innebär att muslimerna fastar fram tills att solen går ner på natten.

Det har byggts flera moskéer i Sverige, du kan bland annat hitta dem i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Lund, Örebro, Umeå, Helsingborg och Trollhättan. Det ska även finnas cirka 120 källarmoskéer runtom i Sverige.

Det har inträffat många händelser genom året som har riktats mot religionen, det har varit skandaler och provocerande handlingar som uppmärksammats mycket i Media. De senare åren har det förekommit många vandaliseringar där folk har placerat exempelvis grishuvuden utanför moskéer som finns i Sverige. Detta har förekommit på flera olika orter de senare fem åren. Detta för att skapa problem och provocera.

Antal hatbrott som har islamofobiska motiv uppgavs år 2012 vara totalt 310 anmälningar. Detta är på sikt problematiskt då de förväntas öka. Det finns många olika islam i Sverige, de muslimer som kombinerar sin tro tillsammans med det svenska samhället och anpassar sig ändå. Medan andra inte anpassar sig utifrån samhället. Det finns inga exakta siffror på hur många muslimer det finns i Sverige men vad räknas som en muslim?

Det har varit några böneutrop i Sverige, det första ägde rum år 2013 vilket är många år efter att den första moskén byggdes. Varför skulle dessa böneutrop på något vis uppfattas som skrämmande? Det är även många mataffärer som har anpassat sitt utbud och erbjuder exempelvis halalkött. Willys har halalkött men köttet har ändå slaktats enligt svenska lagar och regler, utanför Göteborg finns det även en butik där det endast säljs halalkött.

]]>
Religionens historia https://allahuakbar.se/religionens-historia/ Fri, 16 Jun 2017 08:28:56 +0000 https://allahuakbar.se/?page_id=17 Islam har sina rötter i judendomen och kristendomen, och en del av berättelserna man kan hitta i den hebreiska Bibeln (som motsvarar det som i kristendomen kallas Gamla testamentet) kan man också hitta i Koranen.

Islam blir till

Muhammed var en man som predikade om omvändelse och om domen som skulle komma, och samtidigt betonade Guds godhet och storhet. Han verkade först i Mekka, men efter konflikter med ledarna utvandrade han med sina följare till Medina år 622. Det är det året islamsk tideräkning börjar.

I Medina blev Muhammed både religiös ledare och ledare för samhället, och religion och samhällsordning blev nästan synonymt. Det var något nytt i de trakterna, där samhället traditionellt utgjorts av olika klaner.

I islamistiska rörelser idag kan man hitta samma syn på religion och samhällsordning, i deras strävan efter att det ska vara ett och samma.

Under den tid Muhammed fanns i Medina blev islam allt tydligare en egen religion som skilde sig från judendom och kristendom. Ett tydligt tecken på det var att man bytte vilken riktning man vände sig när man bad. Tidigare hade man vänt sig mot Jerusalem, men nu började man vända sig mot Mekka.

Under perioden skapades också ritualer för vallfärden, och olika regler för samhällssystemet.

Muhammeds uppenbarelser och Koranen

Muhammed fick visioner redan när han var i Mekka, en form av uppenbarelser som sa honom att han skulle bli profet. Efter det fick han visioner då och då under hela sitt liv. 

År 620 ska Muhammed ha varit med om en himmelsfärd. Han ska då ha förts från Mekka till Jerusalem, och därifrån upp till himlen där han fick möta Gud. 

Koranen innehåller Muhammeds uppenbarelser, och man ser den ofta som Guds uppenbarelse, på ett sätt som i kristendomen motsvarar Jesus, snarare än Bibeln. Den anses alltså vara mer och större än bara en helig bok. Samtidigt tänker man sig att Koranen bekräftar det som förkunnats av alla profeter, där Muhammed var den största och den sista.

Efter Muhammeds död

Redan när Muhammed dog uppstod konflikter kring vem som skulle ta över makten. Abu Bakr var den som tog över, men andra menade att den rätta efterträdaren var Muhammeds kusin och svärson Ali. De som menar att Ali var den rätta efterträdaren skapade så småningom shia-inriktningen av islam.

Tiden fram till idag

Islam hade på medeltiden en tid av nedgång pga korstågen och pesten. Samtidigt etablerades religionen i Centralasien, där den fortfarande har en stark förankring. 

Islam spreds mycket med hjälp av sjöfarten, och då framförallt till Asien och Afrika. Fortfarande idag kan man hitta flest antal muslimer i Asien.

Till Norden kom de första muslimerna på 1800-talet och till Sverige kom de först på 1940-talet.

Med upptäcktsresor och kolonialism bröts islams dominans i den muslimska världen, och man var inte längre den överlägsna kulturens religion. Till följd av det har det skett olika strävanden som handlat om att  återställa islams betydelse. Från 1800-talet och framåt har motsättningar mellan muslimer som står för traditionalism och de som står för modernism präglat utvecklingen av religionen.

]]>
Koranen https://allahuakbar.se/koranen/ Fri, 16 Jun 2017 08:25:31 +0000 https://allahuakbar.se/?page_id=13 Muhammed som grundade islam hade ett flertal uppenbarelser och alla dessa finns nedtecknade i Koranen. Då Muhammed själv varken kunde läsa eller skriva var det andra som skrev ner orden. För muslimer har Koranen mycket stor betydelse, långt mer än vad Bibeln har för kristna. Koranen är Allahs vilja, lag och ord. Ärkeängeln Gabriel var den som förmedlade budskapen till Muhammed och alla dessa budskap finns att läsa i Koranen.

Vad lär Koranen ut?

Den tid då Koranen kom till var araberna ett mycket vältaligt och poetiskt folk. Gud lovar att Koranen inte ska genomgå några ändringar utan att alltid framstå på samma vis som den gjorde från början. Koranen innehåller vältaliga berättelser om skapelsen och livets uppkomst. Nya vetenskapliga rön som det finns bevis för finns redan nedtecknade i Koranen. Om de inte går att finna i Koranen saknar de grund. Gud är den högsta läraren av alla och all vetenskap och kunskap ska komma från honom.

Ändringar i Koranen

Att göra ändringar och omskrivningar i Koranen är omöjligt då många kan den utantill. Under Muhammeds tid skrevs den på läderbitar och benbitar. Att renskriva den var ett jobb som tog tid och det var många som hjälptes åt att skriva ned den. Muhammed och han följeslagare kanske inte kunde skriva men de kunde sin Koranen utantill och under Ramadan lästes den alltid upp för honom.

Innehållet

Då Koranen är de sist uppenbarande orden från Gud är detta källan till islams lagar och lärdomar. Här kan man läsa om mänsklighetens historia, gudsdyrkan, vetenskap och visdom. Stor vikt läggs också vid ett sunt och harmoniskt samhällssystem och människors sociala liv. Hur internationella förbindelser kan byggas upp är också ett stort kapitel som nämns liksom rättsvetenskap och lagstiftning. Många berättelser och ämnen som man kan läsa om i Bibeln återfinns även i Koranen. Även Jesus nämns flera gånger i Koranen och det finns långa berättelser om hans familj, hans anhängare och mirakel. Ett exempel på skillnader i innehållet är till exempel syndafloden där Bibelns berättelse har fått kritik ur historiskt synpunkt medan Koranens berättelse är mer sannolik som den sanna. Uttåget ur Egypten är däremot en berättelse där Koranen kompletterar Bibelns berättelse och placerar den i ett historiskt sammanhang.

]]>
Islams syn på spel och alkohol https://allahuakbar.se/islams-syn-pa-spel-och-alkohol/ Fri, 16 Jun 2017 08:22:10 +0000 https://allahuakbar.se/?page_id=9 I islam kan man dela in saker i haram och halal. Haram betyder ”förbjudet”, och det som är haram är det en muslim inte får göra. Halal är ett ord som kanske fler känner igen, eftersom man brukar prata om halal-mat. Det betyder ”tillåtet”, och handlar om alla saker som är tillåtna för en muslim att göra, inte bara vilken mat som är tillåten.

Islams syn på spel om pengar

Spel om pengar anses vara haram inom islam, alltså inte tillåtet. Det står i Koranen att spel om pengar är djävulens påfund, och att han med spel vill framkalla fiendeskap och hat mellan människorna. Eftersom spel om pengar kan riskera relationen mellan Allah och männniska, och relationerna mellan människor, är det förbjudet.

Man har ofta en rätt sträng syn på spel överlag inom islam, även kring spel där man inte satsar pengar. En ganska vanlig tolkning är att även spel som baseras på tur, gissningar och antaganden är förbjudna.

Inom vissa inriktningar och uppfattar man allt spelande som förbjudet. Det kan då gälla även tex schack som spelas mellan vänner. Andra menar att den formen av spel är tillåtet, men ”orekommenderat”. Ett av skälen till att man rekommenderar människor att avstå från spel är att det lätt kan distrahera, man kan lätt förlora sig i spelet och glömma sina plikter, tex att be vid de rätta tiderna.

Onlinecasino?

Utifrån den syn islam har på spel blir det svårt att se onlinecasinon som något ok. Alla spel som innebär att man satsar pengar går bort, och också de som bygger på tur. Möjligen att det kan vara ok att spela spel där inget satsande sker, och där det handlar om något annat än ren tur. Tex vissa barnspel som finns på casino-sidor är snarare baserade på skicklighet, och utan möjlighet till vinst. Det är ändå tveksamt om man skulle tycka att det var ok att spela dem just på casinosidor, eftersom lockelsen med de andra spelen finns så nära då.

Du kan läsa mer om olika casinon och vad de har för spel på www.sanningenomcasino.com

Hur ser man på alkohol och droger?

Alkohol är haram eftersom det i Koranen står att också rusdrycker är Djävulens påfund. Man menar att det positiva som det kan innebära med alkohol och andra droger inte kan väga upp de negativa effekterna.

Man ser det som att droger är skadliga för religionen, eftersom man glömmer bort Allah och inte kan sköta sina böner. Om man är berusad är man inte medveten om vad man säger. Dessutom är droger är skadligt för kroppen, och man menar att det också är skadligt för familjen genom att de påverkar relationer och ekonomi, och för samhället med tanke på de kostnader alkohol- och drogrelaterade problem för med sig.

]]>
Allahuakbar.se – En sida om Islam https://allahuakbar.se/ Fri, 16 Jun 2017 08:16:49 +0000 https://allahuakbar.se/?page_id=5 Hej och välkommen till den här sidan! Som du säkert har förstått handlar sajten om religionen Islam, vilket är ett brett område att skriva om. Jag som står bakom sidan har själv varit muslim sedan födseln, liksom de flesta andra i min släkt är.

Vad innebär Islam?

De flesta av er har nog redan hört talas om Islam, men långt ifrån alla vet så mycket om religionen i sig. Ni kommer i de olika inläggen få veta en hel del om religionen uppdelat i olika sekvenser och med olika frågeställningar, men redan nu vill jag ger er en mycket kortfattad presentation av Islam. Islam är monoteistisk och abrahamistisk religion. För muslimer är inte Jesus den största och sista profeten, utan Muhammed.

Koranen räknas som den största och mest heliga skriften. Islams ursprung är Mellanöstern, men idag är religionen utspridd över hela världen. I samband med många människors migrering till Sverige har den även kommit att bli väletablerad här. I det stora hela är Islam världens näst största religion efter kristendomen. Det är inte lätt att säga hur många i Sverige som är muslimer idag, men år 2010 hade de sex islamistiska riksorganisationerna i Sverige sammanlagt cirka 110 000 medlemmar. Med så många muslimer i Sverige är det också viktigt att fler får kunskap om vad religionen innebär och står för.

Det här kan du läsa om på sajten

Vad kommer du då kunna läsa om på min sajt? Jag kommer att röra mig brett mellan olika delar och frågeställningar inom Islam och prata såväl om ren fakta som tolkningar och reflektioner. Islam är dessutom är hett debattämne idag, vilket jag kommer att beakta här på sajten. Några exempel på fakta som jag kommer att skriva om är: Islams historia och bakgrund, Islams relation till andra monoteistiska religioner, Islams tro och grundpelare, olika varianter och inriktningar av Islam, Allah och Muhammed samt Koranen.

I dessa inlägg, eller som separata inlägg, kommer jag också att berätta om och refkektera kring Islams syn på olika delar av samhället, till exempel spel och pengar, alkohol, slöja och mycket mer. Jag hoppas att den här sajten kommer att vidga mångas perspektiv på Islam, och framför allt öka kunskapen om religionen. Mitt mål är inte att omvända någon, men däremot att försöka få människor att respektera varandra och varandras tro på olika religioner. Namnet på sajten, Allahu akbar, betyder förresten ”Gud är större”. Välkommen!

]]>